Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу. Толығырақ

Мамандық түлегінің біліктілік сипаттамасы – 0101000

Маманның кәсіби қызметі ерте, мектепке дейінгі және мектепке дейінгі жастағы балаларды дамытуға, тәрбиелеу мен оқытуға бағытталған. Түлек педагогикалық, ұйымдастырушылық, басқарушылық, тәрбиелік қызметке дайын болуы керек. Заманауи қоғамның талаптарына сәйкес маман жоғары кәсіби дайындыққа, жалпы адамзаттық құндылықтарға бағытталған гуманистік сенімдерге ие болуы керек.

Мамандық түлегі алған білімі мен практикалық дайындықты өз кәсібінде жетік үйлестіре білуі керек. Алған білімдерін практикада қолдана білуі керек, өзінің педагогикалық құралдары мен мектепке дейінгі білім беру маманының жұмысының әдіс-тәсілдерін жүзеге асыра білуі керек. Мамандық түлектерінің қызметінің мақсаты - мектепке дейінгі ұйымдардың, балалар үйінің балаларын оқыту және дамыту.

Кәсіби қызмет саласы

Мамандық түлектерінің кәсіби іс-әрекет саласы - білім беру саласы: бір жастан алты жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың жалпы білім беру бағдарламасы мазмұнының негізгі минимумына сәйкес мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу, оқыту және қалыптастыру.

Кәсіби қызметтің объектілері

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: білім беру ұйымдары, мектепке дейінгі ұйымдар, шағын орталықтар, педагогикалық колледждер, білім беруді басқару бөлімдері, біліктілікті арттыру институттары. Кәсіби пәндер Кәсіби қызметтің субъектілері: мақсаттары, міндеттері, мазмұны, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру формалары, нәтижелері, Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту тұжырымдамасының талаптарын жүзеге асыру жолдары.

Кәсіби қызметтің пәндері: Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту тұжырымдамасының мақсаттары, міндеттері, мазмұны, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру нысандары, нәтижелері, талаптарын іске асыру жолдары болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері

- білім беру (педагогикалық)

- мектеп жасына дейінгі баланың жеке тұлғасын тәрбиелеу, оқыту, дамыту және қалыптастыру;

- тәрбие процесін ұйымдастыру және
оқыту, педагогикалық процесті басқару;

- педагогикалық қызметтің нәтижелерін диагностикалау, түзету, болжау; мектепке

Кәсіптік қызметтің фуннкциялары
- педагогикалық қызметтің нәтижелерін диагностикалау, түзету, болжау; мектепке дейінгі
білім беру саласындағы озық тәжірибені зерттеу, қорыту, тарату.

Кәсіби іс-әрекеттің типтік міндеттері

Мектепке дейінгі педагогтың кәсіби қызметінің типтік міндеттері:
- жалпы білім беру мазмұны үшін негізгі минимум талаптарына сәйкес мектепке дейінгі білім берудің сапалық деңгейін арттыру
- бір жастан алты жасқа дейінгі балаларға арналған мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту бағдарламаларын жүзеге асыру;
- мектеп жасына дейінгі балалардың қалыптасуы мен дамуы үшін қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау;
- баланы мектепке дайындау;
- озық педагогикалық технологияны меңгеру және оны практикада жүзеге асыру

Кәсіби қызметтің мазмұны

Мамандық түлегінің кәсіби қызметінің мазмұны балалардағы оқу процесін ұйымдастыруды қамтиды.
Педагогика ғылымы мен практикасының талаптары деңгейіндегі балабақша, балаларды мектепке даярлау, мектеп жасына дейінгі балалардың ата-аналарымен жұмыс, білім беруді дамыту тұжырымдамасының мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыру.

- табиғаттың, қоғамның және адамның құбылыстары мен даму заңдылықтары туралы;
- қоғамның дамуы туралы: мәдениеттердің алуан түрлілігі, өркениет, әлеуметтік тәжірибе формалары, Қазақстанның әлемдік-тарихи үдерістегі орны;
білу:
- мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу, оқыту, дамытудың ғылыми-теориялық негіздері мен заңдылықтары, әсіресе ерте жастағы балаларды тәрбиелеу.
- Қазақстан Республикасының заңнамалық жүйесінің негіздері, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және моральдық-этикалық нормалар;
- баланың психикасының ақыл-ой дамуының заңдылықтары, жас және жеке ерекшеліктері;
- баланы мектепке даярлаудың маңызды мәселелерінің бірі ретінде интеллектуалды дамудың рөлі;
- қазіргі кезеңдегі жаңа типтегі мектепке дейінгі ұйымдар;
- қазіргі білім беру технологияларының мәні, оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудағы озық педагогикалық, отандық, этникалық тәжірибе;
- баланың дамуындағы кемшіліктің негізгі түрлері;
- мектеп жасына дейінгі балалардың жеке тұлғасын тәрбиелеу, оқыту және дамытудың практикалық міндеттерін шешуде пәнаралық зерттеулер жүйесіндегі мектепке дейінгі педагогика мен жеке әдістердің орны мен рөлі;
- қазіргі кезеңдегі жаңа типтегі мектепке дейінгі ұйымдарда отбасында баланың жеке басының даму шарттарын сипаттау.
істей алады:
- Қазақстан Республикасындағы және басқа да елдердегі негізгі экономикалық процестерді талдау;
- мектепке дейінгі педагогика тарихы мен отандық және шетелдік мектепке дейінгі педагогиканың қазіргі жағдайын талдау;
- балалардың ақыл-ой дамуының анықтайтын заңдылықтарын және олардың білім мен оқытумен байланысын ашу;
- психологиялық-педагогикалық ғылымда дамыған ғылыми зерттеудің заманауи әдістерін қолдану, нақты материалдарды өңдеу әдістеріне иелік ету;
- балалардың іс-әрекетінің әр түрінің психологиялық құрылымын ашу, оның барлық мектепке дейінгі балалық шақтағы даму заңдылықтарын көрсету;
дағдыларға ие болу:
- мектепке дейінгі мекеменің білім беру процесін дамыту және жүзеге асыру туралы;
- ерте, мектепке дейінгі және мектепке дейінгі жастағы балаларды интеллектуалды, адамгершілік, физикалық, әлеуметтік, эстетикалық, экономикалық, экологиялық тәрбиелеу және дамыту.
құзыретті болу:
- білім беру саласында: білім беру мен оқытудың негізгі компоненттерін, жұмыс істеу ерекшеліктерін, теориясы мен практикасын, жаңару мен даму перспективаларын білу;
-мамандығыңыз бойынша тәрбиелік мәселелерді шешуде психологиялық факторлардың рөлін түсіну, психологиялық проблемаларды
шеше білу;
- мектеп жасына дейінгі балалардың жеке ерекшеліктерін диагностикалау және түзету құралдарында.

Жалпы білім беретін пәндер
Қажетті компонент
Қазақстан тарихы
Философия
Қазақ тілі
Шетел тілі
Информатика
Экология
Таңдау компоненті

Негізгі пәндер
Қажетті компонент
Мектепке дейінгі педагогика
Жалпы психология
Мектепке дейінгі тамақтануды ұйымдастыру және басқару
Мамандыққа кіріспе
Балалар психологиясы
Педиатрия және балалар гигиенасы негіздері
Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі
Бейнелеу әрекетінің теориясы мен әдістері
Әлемді түсінудің теориясы мен әдістері
Дефектология және логопедия негіздері
Мектеп жасына дейінгі балаларда бастапқы математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Музыкалық білім берудің теориясы мен әдістемесі
Мәнерлеп оқуға арналған семинармен сөйлеуді дамыту әдістемесі
Қосымша компонент

Негізгі пәндер
Қажетті компонент
Педагогика
Педагогикалық психология
Қазіргі орыс (қазақ) тілі
Балалар әдебиеті
Қазақ (орыс) әдебиеті
Мектепке дейінгі педагогиканың тарихы
Педагогикалық шеберлік
Практикалық психология
Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің теориясы мен әдістемесі
Ойынның психологиялық-педагогикалық негіздері
Оқу-танымдық қызметті ұйымдастыру
Қосымша компонент

Оқытудың қосымша түрлері
Кәсіби практика (түрлері бойынша)
Кіріспе тәжірибе (білім беру)
Ерте жастағы топтардағы педагогикалық практика
Ерте жастағы топтардағы педагогикалық практика
Психологиялық-педагогикалық практика
Мектепалды даярлық топтарындағы педагогикалық практика
Мемлекеттік практика (кәсіби)
Дене шынықтыру
Аралық мемлекеттік бақылау
Қорытынды мемлекеттік аттестаттау
Мамандық бойынша мемлекеттік емтихандар (пәндер)
Психология (жалпы және балалар)
Жеке әдістер немесе диплом жұмысын қорғау сұрақтары бар мектепке дейінгі педагогика (студенттердің таңдауы бойынша)

X