Аударма ісі. Толығырақ

Мамандық түлегінің біліктілік сипаттамасы – 0512000

Кәсіби қызметтің объектілері

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері:
мәдени мекемелер, халықаралық ұйымдар, әртүрлі ақпараттық-талдау қызметтері, елшіліктер мен өкілдіктер, министрліктер, туристік агенттіктер, баспалар, аударма бюролары және басқа ұйымдар мен кәсіпорындар.

Кәсіби қызмет

Алынған негізгі және мамандандырылған дайындыққа сәйкес кәсіби қызметтің субъектілері: әр түрлі жанрлар мен стильдегі түпнұсқа мәтіндер, әртүрлі аударма түрлеріндегі мәтіндер, анықтамалықтар және басқа ақпарат көздері (ғаламтор, электрондық сөздіктер).

0512000 - Аударма ісі мамандығының түлектері келесі кәсіби қызметті жүзеге асыра алады:
- аударма (мұнай-газ саласы құжаттарының, әр түрлі жанрдағы мәтіндер мен құжаттардың жазбаша аудармасы, келіссөздердің, халықаралық кездесулердің, конференциялардың түсіндірмесі);
- ұйымдастырушылық (әр түрлі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу, кәсіби және қоғамдық ұйымдар құру);
- өндіріс және менеджмент (отандық, шетелдік және бірлескен кәсіпорындар мен ұйымдардың тиісті бөлімдеріндегі басқару және / немесе кәсіби міндеттерді орындау (әртүрлі аударма түрлері));
- ақпараттық-талдамалық (қоғамдық-саяси талдауды жүзеге асыру, іскери корреспонденциялар, есептер, шолулар, жағдайды болжау, аудармаларды редакциялау);
- зерттеу (практикалық материалдарды жинау және өңдеу, аударма ісі және мәдениетаралық қатынас мәселелері бойынша баяндамалар мен мақалалар дайындау).

0512000 - Аударма ісі мамандығының түлегі келесі функционалдық міндеттерге дайындалуы керек:
- жазбаша және ауызша аудармаларды жүзеге асыруға;
- тіларалық және мәдениаралық қарым-қатынастың әртүрлі түрлерінде делдал болу;
- аударма ісі және филология саласында зерттеулер жүргізу;
- оқылатын шет тілі мен мәдениеті мәселелері бойынша кеңес беру;
- ақпараттық мәтіндерді өңдеу және рефераттау.

жазбаша аудармаларды жүзеге асыру;
- конференцияларда, келіссөздерде, іскери кездесулерде, презентацияларда және басқа іс-шараларда аударманы жүзеге асыру;
- аударма ісі және мәдениетаралық байланыс саласындағы ғылыми-практикалық қызметті жүзеге асыру;
- шет тілді әдебиеттерді қорытындылау және аннотациялау

Аудармашы республиканың басқа мемлекеттермен мұнай-газ, сыртқы саяси, сыртқы экономикалық, ғылыми және мәдени байланыстарын жүзеге асыратын ұйымдарда кәсіби жазбаша (толық және / немесе реферат) және ауызша (дәйекті); экономиканың әр түрлі салаларында; халықаралық туризм жүйесінде; ақпараттық-талдамалық қызметтер мен агенттіктерде аударманы жүзеге асыруы керек.

0512000 - Аударма мамандығы бойынша түлектің негізгі құзыреттеріне қойылатын талаптар
Түлек міндетті
Түсіну:
- мәдениетаралық байланыс, әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану ғылымдары және арнайы тілдік пәндердің негізгі түсініктері туралы;
- мемлекет пен қоғамның даму заңдылықтары туралы;
- экономикалық заңдардың мәні туралы;
- қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың дамуы туралы;
- халықаралық қатынастар жүйесінің негізгі кезеңдері мен факторлары туралы;
- мәдениеттер мен өркениеттердің тарихи әртүрлілігі туралы;
- отандық өркениеттің әлемдік тарихи-мәдени процестегі орны туралы;
- зерттелетін елдің тарихы, мәдениеті, тілі, дінінің мәселелері туралы;
білу:
- аударма теориясы мен практикасының, тіл теориясының, мәдениетаралық коммуникацияның негізгі ережелері;
- зерттелетін елдің ана тілінде сөйлейтіндердің менталитеті, дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары;
- аударма әдісі (лингвистикалық білімнің түрлері және олардың аудармадағы берілуі, аудармадағы контекстік және тілден тыс жағдайдың рөлі, аударманың адекваттығына жету жолдары, лексикалық және грамматикалық түрлендірулердің негізгі түрлері, шындықтарды аудару, техникалық, қоғамдық-саяси терминдер және т.б.);
- өз елі және аударма тілінің елі туралы қоғамдық-саяси, аймақтық, тарихи және мәдени деректер;
- заманауи кеңсе жабдықтары;
істей алады:
- қарым-қатынас құралы ретінде шетел тілін қолдану және ресми және бейресми қарым-қатынас жағдайларында ауызша және жазбаша қарым-қатынас түрлерін (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) жүзеге асыратын сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін меңгеру;
- жазбаша және ауызша аударманы жүзеге асыруға; өз қызметінде аударма түрлендірулерінің барлық түрлерін қолдану (қайта құру, ауыстыру, қосу, жіберіп алу, дифференциалдау, нақтылау, мағыналарды жалпылау және т.б.);
- қоғамдық-саяси, аймақтық және мәдени сипаттағы заманауи нақты білімдерді қолдану;
- аударма белгілеу техникасын қолдану;
- әр түрлі күрделіліктегі арнайы, ғылыми, әдеби мәтіндермен жұмыс;
- туындайтын практикалық мәселелерді өз бетінше шешуге;
- шетел және ана тілдеріндегі аударылған әдебиеттерді редакциялау;
- шетел және отандық әдебиеттерге аудармашының жұмыс тілдерінде реферат және аннотация жүргізу;
дағдыларға ие болу:
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін білу;
- екі шет тілін білу;
- әр түрлі аударма түрлерін жүзеге асыру;
- Интернеттегі әртүрлі ақпаратты іздеу жүйелерімен және машиналық аударма жүйелерімен жұмыс жасау;
- заманауи кеңсе жабдықтарымен жұмыс (сканерлер, принтерлер, көшіргіштер және т.б.);
- іскери құжаттарды оның жұмыс тілдерінде тіркеу;
құзыретті болу:
- Қазақстан Республикасының саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуы, Қазақстан Республикасының, оның әкімшілік құрылымдарының, білім және мәдениет мекемелерінің жұмыс істеуінің конституциялық-құқықтық негіздері;
- жалпы мәдениетаралық коммуникация саласында және тілдерді аудару процесінде өзара әрекеттесетін елдердің мәдениеті;
- әр түрлі тілдер мен мәдениеттер өкілдерінің тұлғааралық байланыстары, олардың әртүрлі коммуникативті жағдайлардағы мінез-құлық ерекшеліктері саласында;
- кәсіби және лингвистикалық құзыреттілік саласында (әр түрлі аударма іс-әрекеттерін жүзеге асыруда);
- персоналды басқару саласында, аударма саласындағы менеджмент және маркетинг негіздері.

1 семестр (18 апта):
Қазақ тілі
Орыс тілі
Қазақ әдебиеті
Орыс әдебиеті
Шетел тілі
Дүниежүзілік тарих
Қазақстан тарихы
Қоғамтану
Математика
Физика және астрономия
Химия
Биология
Алғашқы әскери дайындық
Дене шынықтыру
Консультациялар
Факультативтік сабақтар
2 семестр (18 апта):
Қазақ тілі
Орыс тілі
Қазақ әдебиеті
Орыс әдебиеті
Шетел тілі
Қазақстан тарихы
География
Математика
Информатика
Физика және астрономия
Химия
Алғашқы әскери дайындық
Дене шынықтыру
Шетел тілі
фонетикасы
Өндірістік оқыту
және кәсіби практика
Консультациялар
Факультативтік сабақтар
3 семестр (15 апта):
Информатика
Алғашқы әскери дайындық
Кәсіптік қазақ
(орыс) тілі
Кәсіби шет тілі
Дене шынықтыру
Философия негіздері
Құқық негіздері
Тіл біліміне кіріспе
Мамандыққа кіріспе
Шетел тілінің тарихы
Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы
Өндірістік оқыту
және кәсіби практика
учебная практика
Консультациялар
Факультативтік сабақтар
4 семестр (10 апта):
Алғашқы әскери дайындық
Кәсіптік қазақ
(орыс) тілі
Кәсіби шет тілі
Дене шынықтыру
Компьютер технологиясының негіздері
Лексикология
Стилистика
Маркетинг және менеджмент негіздері
Қарым-қатынас психологиясы мен іскерлік қатынастар
Аударманың теориясы мен практикасы
Шет тілі грамматикасы
Өлкетану
Өндірістік оқыту
және кәсіби практика
оқу
оқу-технологиялық
Консультациялар
Факультативтік сабақтар
5 семестр (12 апта):
Кәсіптік қазақ
(орыс) тілі
Кәсіби шет тілі
Дене шынықтыру
Мәдениеттану
Саясаттану және әлеуметтану негіздері
Экономика негіздері
Аударманың теориясы мен практикасы
Шетел тілін ауызша және жазбаша машықтандыру
Аймақтану
Дисциплины определяемые организацией образования
Өндірістік оқыту
және кәсіби практика
Консультациялар
Факультативтік сабақтар
6-семестр (7 апта):
Кәсіптік қазақ
(орыс) тілі
Дене шынықтыру
Шетел тілін ауызша және жазбаша машықтандыру
Аударманың теориясы мен практикасы
Шетел тілі
фонетикасы
Қолданбалы компьютер бағдарламалар курсы
Өндірістік оқыту
және кәсіби практика
- кәсіптік практика
- диплом алдындағы практика
Қорытынды аттестаттау
Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру
Консультациялар
Факультативтік сабақтар

X